ข่าวข้อมูลหลักผู้ขาย  

แบบขออนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (ปรับปรุงใหม่) (9 พ.ย. 2549)
แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายเวอร์ชันใหม่ (Version 1.04) (4 ก.ค. 2548)
การเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเป็นเลขประจำตัวประชาชนของผู้ขายบุคคลธรรมดา (ผู้ขายกลุ่ม 2000) (18 เม.ย. 2548)
รหัสผู้ขายกลุ่ม 5000 ที่กรมบัญชีกลางประสานงานกับโครงการฯ สร้างให้กับทุกส่วนราชการ (5 เม.ย. 2548)
ข้อควรระวังในการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย สำหรับส่วนราชการและคลังจังหวัด (7 มี.ค. 2548)
วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับส่วนราชการ เกี่ยวกับผู้ขายกลุ่ม 2000 – บุคคลธรรมดา (16 ก.พ. 2548)
ประกาศ สำหรับคลังจังหวัด เรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (9 ก.พ. 2548)

ประกาศ ขณะนี้คลังจังหวัดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายที่มีอยู่เดิมในระบบได้ (4 ก.พ. 2548)

รหัสหน่วยงาน อบต. อบจ. และเทศบาล (2 ก.พ. 2548)

ข้อควรระวังในการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลักผู้ขาย (13 ม.ค. 2548)
การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายสำหรับกรณีส่วนราชการมีการจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนราชการอื่น (7 ม.ค. 2548)
กรณีผู้ขายโอนสิทธิการชำระเงินให้ธนาคารรับเงินแทน (6 ม.ค. 2548)
แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย Version ใหม่ (Version 1.03) (30 ธ.ค. 2547)
การระบุชื่อผู้ถือบัญชีธนาคารในขั้นตอนการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (22 ธ.ค. 2547)
ขั้นตอนการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายกลุ่มส่วนราชการ (16 ธ.ค. 2547)
รายงานแสดงผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายจากกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด (เรียกรายงานผ่านหน้าจอ GFMIS Terminal) (24 พ.ย. 2547)
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0427/ ว 374 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2547 ทุกส่วนราชการสามารถ Download
แบบฟอร์มขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายไปใช้งานได้
(Update 3 พ.ย. 47)
ขอให้ส่วนราชการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลผู้ขายที่ทิ้งงานใน www.gprocurement.go.th (12 ต.ค. 2547)

แบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย  
 
แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (9 พ.ย. 2549)
แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (9 พ.ย. 2549)
 
รหัสผู้ขาย  
 
รหัสผู้ขายกลุ่ม 5000 ที่กรมบัญชีกลางประสานงานกับโครงการฯ สร้างให้กับทุกส่วนราชการ (5 เม.ย. 2548)
รหัสผู้ขายรัฐวิสาหกิจที่โครงการฯ สร้างให้กับทุกส่วนราชการ ชุดที่ 2 (3 ก.พ. 2548)
รหัสผู้ขายรัฐวิสาหกิจที่โครงการฯ สร้างให้กับทุกส่วนราชการ ชุดที่ 1 (23 ธ.ค. 2547)
 
คู่มือที่เกี่ยวข้อง  
 
คู่มือรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์รับเงิน (15 มี.ค. 2548)
คู่มือการเรียกดูรายงานการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขายผ่านทาง Web Report (ปรับปรุงใหม่) (15 มี.ค. 2548)
คู่มือการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายสำหรับกรณีส่วนราชการมีการจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนราชการอื่น (7 ม.ค. 2548)
คู่มือรายงานสถานะของผู้ขาย (24 พ.ย. 2547)