รหัสกิจกรรมหลัก และรหัสงบประมาณเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

        ส่วนราชการสามารถเรียกดูรหัสกิจกรรมหลัก และรหัสงบประมาณเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแนบ

         รหัสกิจกรรมหลักเพิ่มเติมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
         รหัสงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
         รหัสงบประมาณงบกลางในการกำกับดูแลของสำนักงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
         รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง