เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( 5 กันยายน 2560)
 

         ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560   ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ได้ตามรายการแนบ

         ความสำคัญของกองคลัง กับงานในอนาคต
         ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
         กองระบบการคลังภาครัฐ
         การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( กองบริหารการรับจ่ายเงินภาครัฐ )
         การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( กองกฏหมาย )
         การจัดทำบัญชีภาครัฐสิ้นปีงบประมาณ
         การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
         หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ตาม ว144 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560
         หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 144 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน
         หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 307 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
         หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.5/ว 327 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560