กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤษภาคม2560ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS ( 30 สิงหาคม 2560)
 

         กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 งวดเดือนพฤษภาคม 2560ผ่านระบบGFMIS   ตามสัดส่วนที่ได้รับจากคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ให้กับอปท. 77 จังหวัด พร้อมทั้งเมืองพัทยา และ กทม.รวมทั้งสิ้น 7,853อปท. รวมเป็นเงิน9,468,943,544.39บาท

         ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤษภาคม 2560