กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS (2 มิถุนายน 2560)
 

         กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 งวดเดือนมกราคม 2560ผ่านระบบGFMIS   ตามสัดส่วนที่ได้รับจากคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ให้กับอปท. 77 จังหวัด พร้อมทั้งเมืองพัทยา และ กทม.รวมทั้งสิ้น 7,853อปท. รวมเป็นเงิน7,956,564,385.07บาท

         ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2560