ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนมีนาคม 2560
 

        ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนมีนาคม 2560 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 42 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

               ส่วนราชการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนมีนาคม 2560 ผ่านระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้จากรายการด้านล่าง


         รายการเอกสารสำรองเงินที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย รอบเดือนมีนาคม 2560   
         ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย รอบเดือนมีนาคม 2560