กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนธันวาคม 2559ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS (28มีนาคม 2560)
 

         กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 งวดเดือนธันวาคม 2559ผ่านระบบ GFMIS   ตามสัดส่วนที่ได้รับจากคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ให้กับอปท. 77 จังหวัด พร้อมทั้งเมืองพัทยา และ กทม.รวมทั้งสิ้น 7,853อปท. รวมเป็นเงิน9,010,600,701.37บาท บาท

         ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนธันวาคม 2559