รหัสกิจกรรมหลักเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และรหัสงบประมาณเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 

        ส่วนราชการสามารถเรียกดูรหัสกิจกรรมหลักเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และรหัสงบประมาณเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแนบ

         รหัสกิจกรรมหลักเพิ่มเติมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
         รหัสงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
         รหัสงบประมาณงบกลางในการกำกับดูแลของสำนักงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
         รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง