สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทำการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล GFMIS ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 น.
 

         ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทำการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล GFMIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 น. จึงมีผลให้ส่วนราชการไม่สามารถใช้งานระบบ GFMIS ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว