สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทำการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล GFMIS ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 20.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 06.00 น.
 

         ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทำการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล GFMIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 20.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 06.00 น. จึงมีผลให้ส่วนราชการไม่สามารถใช้งานระบบ GFMIS ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว