เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยาย โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ

       เอกสารประกอบคำบรรยาย ภาพรวมในระบบ GFMIS (คุณกาญจนา สกุลประเสริฐศรี)
       เอกสารประกอบคำบรรยาย สิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (คุณอัญชลี มีพรเจริญกิจ และคุณพิชิตพล ชิ้นประสิทธิ)
       เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบงบประมาณ (คุณวิโรจน์ แพรกรีฑาเวศน์ และคุณนฤมล ทับทิมแดง)
       เอกสารประกอบคำบรรยาย จัดซื้อจัดจ้าง (คุณวิโรจน์ แพรกรีฑาเวศน์ และคุณนฤมล ทับทิมแดง)
       เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบเบิกจ่าย(จ่าอากาศหญิงศิริไพร สินประกอบ และคุณปิยะพร จิตตะโคตร์)
       เอกสารประกอบคำบรรยาย กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ KTB Corporate Online
       เอกสารประกอบคำบรรยาย การปฏิบัติงานในระบบรับและนำส่ง ( คุณสุทธิเพ็ญ น้อยบุรี และคุณปิยพร เปลื้องนุช )
       เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบสินทรัพย์ถาวร ( คุณสุทธิเพ็ญ น้อยบุรี และคุณปิยพร เปลื้องนุช )
       เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบบัญชีแยกประเภท( คุณมณีโชค ตติยไตรรงค์ และคุณจิระนันท์ แสนพันนากิจสกุล )