รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้

         รหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
         รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
         รหัสงบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
         รหัสงบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของสำนักงบประมาณ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560