ขอให้ส่วนราชการแจ้งข้อมูลเงินจูงใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558 ตาม ว.95 ภายใน 14 กันยายน 2559
 

        ขอให้ส่วนราชการแจ้งข้อมูลเงินจูงใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558 ตาม ว.95 ภายใน 14 กันยายน 2559 หากเลยเวลาดังกล่าวให้ถือว่าไม่มีความประสงค์จะใช้เงินดังกล่าว

         หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค 0402.5/ว.95 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 95 )