เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ได้ตามรายการแนบ

         การเสวนา หัวข้อ “การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ"

          - การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ e-GP และระบบ GFMIS (นางสาวณิติภรณ์  อิ่มใจ)
          - การเตรียมความพร้อมช่วงสิ้นปีงบประมาณ (กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ) (นางสาวสุคันธารัตน์  เผ่าไพศาล)
          - การจัดทำบัญชีภาครัฐสิ้นปีงบประมาณ (นางสาวณฐากัญ  กัจฉมาภรณ์)
          - หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (นางสาวอัญชนา เมฆมาสิน)
         
      ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (นางญาณี  แสงศรีจันทร์ นายพงศธร  ณ  นคร และนางรดา  วุฒิวงศานนท์)

              
      การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
                (นางญาณี  แสงศรีจันทร์ นายพงศธร  ณ  นคร และนางรดา  วุฒิวงศานนท์)