สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทำการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับระบบงาน GFMIS ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 22.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 05.00 น.
 

         ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทำการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับระบบงาน GFMIS ในส่วนของอุปกรณ์ Token Key เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 22.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 05.00 น. จึงมีผลให้ส่วนราชการไม่สามารถใช้งานระบบ GFMIS ผ่านอุปกรณ์ Token Key ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว