สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทำการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับระบบงาน GFMIS ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 22.00 น. และวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 22.00 น.
 

         ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทำการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับระบบงาน GFMIS ในส่วนของอุปกรณ์ Token Key เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนี้
   1. วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 22.00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 03.00 น.
   2. วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 22.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 05.00 น.
   จึงมีผลให้ส่วนราชการไม่สามารถใช้งานระบบ GFMIS ผ่านอุปกรณ์ Token Key ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว