โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 

         ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานก่อนสิ้นปีงบประมาณ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด โดยมีรายละเอียดตามแนบ

        หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.2/028039 เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
         รายชื่อส่วนราชการในส่วนกลาง – ส่วนภูมิภาค
         รายชื่อสำนักงานจังหวัด (กรมจังหวัด)
         กำหนดการประชุมสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
         คำแนะนำวิธีการใช้งานระบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม กรมบัญชีกลาง