กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤศจิกายน 2558 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (26 กุมภาพันธ์ 2559)
 

         กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 งวดเดือนพฤศจิกายน 2558 ผ่านระบบ GFMIS ตามสัดส่วนที่ได้รับจากคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ให้กับ อปท. 77 จังหวัด พร้อมทั้งเมืองพัทยา และ กทม.รวมทั้งสิ้น 7,853 อปท.  รวมเป็นเงิน 8,945,741,194.00 บาท

         ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤศจิกายน 2558