การยกเลิกสิทธิรหัสผู้ใช้งานในระบบ GFMIS Web Online
 

        ตามที่กรมบัญชีกลางได้เพิ่มสิทธิสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบงานพัสดุ (20, P0) ระบบงานการเงิน (30) และระบบงบประมาณ (50) ให้ส่วนราชการเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานและเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบ GFMIS จึงขอยกเลิกสิทธิรหัสผู้ใช้งานดังกล่าว (เฉพาะส่วนราชการส่วนภูมิภาค) และให้ส่วนราชการไปใช้รหัสผู้ใช้งาน (User Name) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก + 10 เช่นเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป