เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์และบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยาย โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณในระบบ GFMIS จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ

       เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบสินทรัพย์ (Terminal)
       เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบสินทรัพย์ (Webonline)
       เอกสารประกอบคำบรรยาย การค้นหาเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (PO)
       เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบบัญชีแยกประเภท (Terminal)
       เอกสารประกอบคำบรรยาย ระบบบัญชีแยกประเภท (Webonline)