โครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS (21 ธันวาคม 2558)
 

         ด้วยกรมบัญชีกลาง.จะจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวรและระบบบัญชีแยกประเภทในระบบ.GFMIS.จำนวน.2.รุ่น.รุ่นละ.100.คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการบันทึกรายการข้อมูลในระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์ถาวร ผ่านเครื่อง.GFMIS.Terminal.และผ่าน.Web.Online และการเรียกรายงานเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน .โดยกำหนดจัดฝึกอบรม.รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2559 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง โดยมีรายละเอียดตามแนบ

        หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/50306 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เรื่อง โครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวรและระบบบัญชีแยกประเภท ในระบบ GFMIS สำหรับส่วนราชการ

        หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/50294 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เรื่อง โครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวรและระบบบัญชีแยกประเภท ในระบบ GFMIS สำหรับส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง