โครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณในระบบ.GFMIS (21 ธันวาคม 2558)
 

         ด้วยกรมบัญชีกลาง จะจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณ ในระบบ GFMIS จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณ ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal และ Web Online และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน โดยกำหนดจัดฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 -19 มกราคม 2559 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง โดยมีรายละเอียดตามแนบ

        หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/50068 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เรื่อง โครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณในระบบ GFMIS สำหรับส่วนราชการ

        หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/50064 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เรื่อง โครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณในระบบ GFMIS สำหรับส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง