การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตามรายการเอกสารขอเบิก (30 ก.ย. 2558)
 

        กรมบัญชีกลางได้พัฒนาการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินในระบบ GFMIS ให้มีการตรวจสอบการระบุ รหัสบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตามรายการเอกสารขอเบิก สามารถดูรายละเอียดได้จากตัวอย่างการบันทึกตามแนบ

         การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตามรายการเอกสารขอเบิก