รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (23 ก.ย. 2558)
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้

         รหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
         รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
         รหัสงบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
         รหัสงบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของสำนักงบประมาณ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559