เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ได้ตามรายการแนบ

         การเสวนา หัวข้อ “การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ ผลงานและแผนงานในอนาคตของระบบ GFMIS”

                - ผลงานและแผนงานในอนาคตของระบบ GFMIS (คุณชุณหจิต สังข์ใหม่)
                - การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (คุณพรวิลัย  เดชอมรชัย)
                - การเตรียมความพร้อมช่วงสิ้นปีงบประมาณ (คุณญาณี แสงศรีจันทร์)
                - การปฏิบัติงานด้านบัญชีช่วงสิ้นปีงบประมาณ (คุณสุรีพร ศิริขันตยกุล)
                - หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (คุณอัญชนา เมฆมาสิน)


         การบรรยาย หัวข้อ “ข้อควรระมัดระวังและแผนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ”
                
                - ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ.GFMIS (คุณสุดารัตน์ รักจันทร์)
                - แผนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คุณพิชิตพล ชิ้นประสิทธิ์)