เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี ผ่าน Web online รุ่นที่ 1-5
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี ผ่าน Web online รุ่นที่ 1-5 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 2-25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องฝึกอบรม 101 กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ

         ภาพรวมระบบ GFMIS
         สิทธิการเข้าใช้งานในระบบ GFMIS 
         ระบบสินทรัพย์ถาวร
         ระบบบัญชีแยกประเภท