เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งบประมาณ และการเงินผ่าน Web online รุ่นที่ 1-5
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งบประมาณ และการเงินผ่าน Web online รุ่นที่ 1-5 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2558 ณ ห้องฝึกอบรม 101 กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ

         ภาพรวมระบบ GFMIS
         สิทธิการเข้าใช้งานในระบบ GFMIS 
         ระบบงบประมาณ
                - การสำรองเงินและรายงานระบบงบประมาณ
                - การโอนงบประมาณแบบคราวละมากๆ (Mass)

         ระบบรับและนำส่งเงิน
         ระบบเบิกจ่าย
                - กระบวนการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMIS Web online
                         - รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อจ้าง (PO)
                         - รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อจ้าง (PO)
                         - รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก
                         - รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายในของหน่วยงาน
                         - รายการขอเบิกเงินเดือนและเงินจ่ายเมื่อสิ้นเดือน (กรณีไม่ผ่านระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง)
                         - รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม
                         - รายการขอเบิกเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน

                - กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิกเงิน
                - กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชำระเงิน
                - กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน
                - การเรียกรายงาน SAP LOG ผ่าน GFMIS Web online
           
                - รายการเบิกเกินส่งคืนและล้างลูกหนี้เงินยืม    
                         - การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน - ในปีงบประมาณ
                         - การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน - ข้ามปีงบประมาณ
                         - การบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืม- ในปีงบประมาณ
                         - การบันทึกรายการล้างเงินยืม- ข้ามปีงบประมาณ

                                 - กรณีเงินงบประมาณ
                                 - กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมป
                                 - กรณีเงินนอกงบประมาณ