วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( 12 ก.ย. 2556)
 

         ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดวิดิทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ได้ที่ http://www.gfmis.go.th/