เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( 9 ก.ย. 2556)
 

         ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ได้ตามรายการแนบ

          การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ 2556 ( คุณธัชดา จิตมหาวงศ์ )
          มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ 2557 ( คุณปทุมมาลย์  ไม้เรียง )
          หลักเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP เพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
                   - เอกสารแนบ 1 ( คุณพรวิลัย เดชอมรชัย )
                   - เอกสารแนบ 2 ( คุณสมศักดิ์ ภู่สกุล )
          หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ( คุณเยาวนุช , คุณอัญชนา  )
           การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ ( คุณกมลจิตร ปาลกะวงศ์ )
          แนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปี ( คุณณฐากัญ กัจฉมาภรณ์ )
          ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ( คุณสุดารัตน์ , คุณกาญจนา )