เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติงานบนระบบ SAP R/3” ( 23 ส.ค. 2556)
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติงานบนระบบ SAP R/3” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-24 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ
          ระบบงบประมาณ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
           ระบบเบิกจ่าย
                   - หน้าปกและสารบัญ
                   - ภาพรวมระบบเบิกจ่าย
                   - การตั้งเบิกผ่าน PO (จ่ายตรงผู้ขาย)
                   - การตั้งเบิกไม่ผ่าน PO (จ่ายตรงผู้ขาย)
                   - การตั้งเบิกชดใช้ใบสำคัญ
                   - การตั้งเบิกไม่ผ่าน PO (จ่ายผ่านหน่วยงาน)
                   - การจ่ายเงินเดือน
                   - เบิกเกินส่งคืนเงินในงบประมาณ
                   - เบิกเกินส่งคืนเงินนอกงบประมาณ
                   - ลูกหนี้เงินยืมเงินในงบประมาณ
                   - เบิกเกินส่งคืนลูกหนี้เงินยืม (เงินในงบประมาณ)
                   - ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ
                   - เบิกเกินส่งคืนลูกหนี้เงินยืม (เงินนอกงบประมาณ)
                   - การบันทึกเงินประกันผลงาน
                   - การบันทึกรายการเงินประกันสัญญากรณีไม่เป็นเจ้าหนี้รายตัว (ต้องนำฝากคลัง)
                   - การบันทึกรายการเงินประกันสัญญากรณีไม่เป็นเจ้าหนี้รายตัว (ไม่ต้องนำฝากคลัง)
                   - การบันทึกใบลดหนี้
                   - การบันทึกตั้งเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า
                   - การอนุมัติตั้งเบิกในส่วนราชการ
                   - การบันทึกจ่ายชำระเงินโดยส่วนราชการ (ไม่มีภาษี)
                   - การบันทึกจ่ายชำระเงินโดยส่วนราชการ (มีภาษีหัก)
                   - การกลับรายการตั้งเบิก กรณีอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
                   - การกลับรายการเอกสารตั้งเบิกเพื่อจ่ายบุคคลภายนอก
                   - การปรับหมวดรายจ่าย
                   - เอกสารแนบใบฎีกา
                   - รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย FBL1N
                   - รายงานติดตามสถานะขอเบิก
                   - การเรียกรายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย
                   - การเรียกดูรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน
                   - รายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอน
                   - รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

           ระบบรับและนำส่งเงิน
                   - ภาพรวมของระบบรับและนำส่งเงิน
                   - สาระสำคัญเกี่ยวกับใบนำฝากเงิน
                   - การบันทึกรายการรับและนำส่งรายได้ของตนเอง
                   - การบันทึกรายการรับและนำส่งรายได้แทนกัน
                   - การอนุมัติรายการนำส่งเงิน
                   - การกลับรายการเอกสารในระบบรับและนำส่งเงิน
                   - การตรวจสอบสถานะการกระทบยอดข้อมูลการนำส่งเงิน
                   - การบันทึกบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
                   - การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเช็คขัดข้อง
                   - รายงานในระบบรับและนำส่งเงิน

           ระบบบัญชีแยกประเภท
                   - ภาพรวมระบบบัญชีแยกประเภทและการเรียกรายงานในระบบบัญชีแยกประเภท
                   - การบันทึกรายการ
                   - การโอนขายบิล
                   - กระบวนงานปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
                   - รายงานระบบบัญชีแยกประเภท
                   - โอนขายบิล (บัญชีหนี้สิ้นและรายได้ ที่สามารถบันทึกในระบบ GFMIS)

           ระบบสินทรัพย์ถาวร
                   - ภาพรวมระบบสินทรัพย์ถาวร
                   - การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์
                   - การบันทึกรายการ
                             - การบันทึกรับสินทรัพย์จากรายการคงค้าง
                             - การกำหนดกฎกระจายการโอน
                             - การบันทึกการโอนสินทรัพย์
                             - การบันทึกรับสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค
                             - การตัดจำหน่ายสินทรัพย์
                             - การโอนสินทรัพย์ภายในกรม
                   - การประมวลผลค่าเสื่อมราคา
                   - การกลับรายการ
                             - Reset เอกสารหักล้าง
                             - การกลับรายการเอกสาร
                             - การกลับรายการโอนสินทรัพย์ระหว่างทำเป็นสินทรัพย์
                   - การเรียกรายงาน