วีดิทัศน์ประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติงานบนระบบ SAP R/3” ( 16 ส.ค. 2556)
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดวีดิทัศน์ประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติงานบนระบบ SAP R/3” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-24 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง ได้ที่ http://www.gfmis.go.th/