เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal หน่วยงานอิสระเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ (สำนักงานศาลปกครอง, สำนักงานศาลยุติธรรม, สำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน) วันที่ 27-28 พ.ค.56 (1 ก.ค.56)
 

         ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal หน่วยงานอิสระเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ (สำนักงานศาลปกครอง, สำนักงานศาลยุติธรรม, สำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ

              - ระบบงบประมาณ
              - ระบบรับและนำส่ง
              - ระบบเบิกจ่าย
              - การเบิกเกินส่งคืน – เงินในงบประมาณ
              - การเบิกเกินส่งคืน – เงินนอกงบประมาณ
              - รายงานระบบเบิกจ่าย
              - ระบบบัญชีแยกประเภท
              - รายงานในระบบบัญชีแยกประเภท
              - การเรียกรายงานงบทดลอง
              - การนำเข้าข้อมูลงบทดลอง (บช.05)