เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal (รัฐวิสาหกิจ) วันที่ 22 พ.ค. 56 (1 ก.ค.56)
 

         ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal (รัฐวิสาหกิจ) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ

              - ระบบงบประมาณ
              - ระบบเบิกจ่าย
              - การเบิกเกินส่งคืน – เงินงบประมาณ
              - รายงานระบบเบิกจ่าย
              - การบันทึกและปรับปรุงรายการบัญชี