เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal (กองทุนไม่มีเงินฝากคลัง) วันที่ 2-3 พ.ค.56 (26 มิ.ย.56)
 

         ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal (กองทุนไม่มีเงินฝากคลัง) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ

              - การนำเข้าข้อมูลงบทดลอง (บช.05)
              - การเรียกรายงานงบทดลอง
              - การบันทึกรายการในระบบรับและนำส่งของทุนหมุนเวียน (เงินฝากคลัง)
              - การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท