เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal (องค์กรมหาชน) วันที่ 9-10 พฤษภาคม 56 (26 มิ.ย.56)
 

         ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal (องค์กรมหาชน) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ

              - รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
              - การขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ.02)
              - การเบิกเกินส่งคืน – เงินงบประมาณ
              - รายงานระบบเบิกจ่าย
              - การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
              - รายงานในระบบบัญชีแยกประเภท
              - การเรียกรายงานงบทดลอง
              - การนำเข้าข้อมูลงบทดลอง (บช.05)