เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal (กองทุนไม่มีเงินฝากคลัง) วันที่ 1 พ.ค.56 (25 มิ.ย. 2556)
 

         ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal (กองทุนไม่มีเงินฝากคลัง) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ

              - การบันทึกรายการในระบบรับและนำส่งของทุนหมุนเวียน (เงินฝากคลัง)
              - การบันทึกการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ.03)
              - การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก
              - การบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน
              - รายงานระบบเบิกจ่าย
              - การเบิกเกินส่งคืน – เงินนอกงบประมาณ
              - การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
              - รายงานในระบบบัญชีแยกประเภท
              - การเรียกรายงานงบทดลอง
              - การนำเข้าข้อมูลงบทดลอง (บช.05)