เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเสริมศักยภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของคลังเขต และคลังจังหวัด ( 29 พ.ค. 2556)
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเสริมศักยภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของคลังเขต และคลังจังหวัด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ

         บทบาทสำนักงานคลังจังหวัด ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS