เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ (New User) รุ่นที่ 1-3 ( 28 พ.ค. 2556)
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ (New User) รุ่นที่ 1-3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ

         สิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
         ระบบงบประมาณ
         ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
         ระบบเบิกจ่าย
         ระบบรับและนำส่งเงิน
         ระบบบัญชีแยกประเภท
         ระบบสินทรัพย์ถาวร
                 ภาพรวมระบบสินทรัพย์ถาวร
                 การบันทึกรายการ
                 รายงานสินทรัพย์