เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม GFMIS Web Online สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต คลังจังหวัด ที่เป็น Trainer (21 พ.ค. 2556)
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม GFMIS Web Online สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต คลังจังหวัด ที่เป็น Trainer ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 101 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ
         การสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
         ระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน GFMIS Web online
                   - ผู้ขาย
                   - ใบสั่งซื้อ-2 ประเภท
                   - ค้นหา , แก้ไข , ยกเลิก ใบสั่งซื้อ
                   - ตรวจรับ
                   - รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Webonline
         กระบวนการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web online
                   - กระบวนการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS
                   - รายงาน Web online
         ระบบสินทรัพย์ถาวร
                   - ภาพรวมระบบสินทรัพย์
                   - การบันทึกรายการสินทรัพย์
                   - รายงานระบบสินทรัพย์
         แนวทางปฏิบัติการตั้งวงเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน