ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2555 (3 ต.ค. 2555)
 

        ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2555 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 83 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 108 ลงวันที่ 19 กันยายน 2555 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

        ส่วนราชการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2555 ผ่านระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้จากรายการด้านล่าง

         รายการเอกสารสำรองเงินที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายและยกยอด รอบเดือนกันยายน 2555
         รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายและยกยอด รอบเดือนกันยายน 2555
            1. ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เหลื่อมปี
            2. ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ขยายเวลาเบิกจ่าย
            3. ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เงินนอกงบประมาณ, เงินกู้