เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (6 ก.ย. 2555)
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ได้ตามรายการแนบ

         หลักเกณฑ์/แนวทางการเบิกจ่ายเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
                     - เอกสารแนบ 1 (คุณพรวิลัย เดชอมรชัย)
                     - เอกสารแนบ 2 (คุณเยาวนุช วิยาภรณ์)
         หลักเกณฑ์การปฏิบัติทางบัญชีช่วงสิ้นปีงบประมาณ (คุณอัญชลี ศรีอำไพ)
         หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (อัญชนา เมฆมาสิน)
         การพัฒนาระบบ GFMIS ในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ (คุณสุดารัตน์ , คุณกาญจนา)
         การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ (คุณกมลจิตร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา)