ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ GFMIS
 

         ติดต่อกองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง:

         ที่อยู่: กองระบบการคลังภาครัฐ
                   กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
                   ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

                 หมายเลขโทรศัพท์: 0 2298 6660, 0 2127 7000
              หมายเลขโทรสาร: 0 2271 2145

         ติดต่อหน่วยงานระบบ GFMIS กระทรวงการคลัง:

         ที่อยู่: หน่วยงานระบบ GFMIS กระทรวงการคลัง
                   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง
                   ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

                   หมายเลขโทรศัพท์: 0 2298 6341-3
                   หมายเลขโทรสาร: 0 2298 6344

         ทั้งนี้ หากส่วนราชการมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ GFMIS ส่วนราชการสามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาไปยัง GFMIS Helpdesk ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2034 3335