การตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online (9 ส.ค. 2553)
 

         ส่วนราชการสามารถดำเนินการตั้งค่า Internet Explorer (IE) ด้วยตนเอง เพื่อใช้งานระบบ Web Online ตามรายละเอียดดังแนบ

         วิธีการตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online
         การตั้งค่า ActiveX Control เพื่อใช้งานระบบ Web Online