เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการส่วนกลาง (ระบบ GFMIS) ระหว่างวันที่ 11 - 27 มกราคม 2553 (26 ม.ค. 2553)
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการส่วนกลาง (ระบบ GFMIS) ระหว่างวันที่ 11 - 27 มกราคม 2553 ได้ตามแนบ

         เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการส่วนกลาง (ระบบ GFMIS) 1
         เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการส่วนกลาง (ระบบ GFMIS) 2