วีดิทัศน์การเสวนา "โครงการประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณจังหวัด" (26 พ.ย.2551)
 


        ส่วนราชการสามารถเรียกชมวีดิทัศน์การเสวนา "โครงการประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณจังหวัด" ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ตามรายการด้านล่าง

         วีดิทัศน์การเสวนา เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณจังหวัด และแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานกลาง และหน่วยงานปฏิบัติในจังหวัด
                          วีดิทัศน์การเสวนา เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ของสำนักงบประมาณ
                          วีดิทัศน์การเสวนา เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
                          วีดิทัศน์การเสวนา เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ของสำนักกฏหมาย กรมบัญชีกลาง
                          วีดิทัศน์การเสวนา เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ของสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
                          วีดิทัศน์การเสวนา เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ของสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง
         วีดิทัศน์บรรยายสรุปและชี้แจงวิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS