การนำส่งข้อมูลในช่วงเดือนกันยายน 2551 ของระบบ Excel Loader (11 ก.ย.2551)
 

         ขอให้ส่วนราชการที่นำส่งข้อมูลทาง Excel Loader ข้อมูลด้านการปรับปรุงรายการบัญชีแยกประเภท และข้อมูลบันทึกจ่าย ให้เสร็จสิ้นก่อนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน 2551 เนื่องจากระบบจะให้สิทธิในการบันทึกการขอเบิก (ขบ.) ใบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) และการรับและนำส่งเงิน (นส.) ก่อน เพื่อให้ส่วนราชการเบิกจ่ายเงินได้ทันในปีงบประมาณ 2551