เอกสารประกอบการบรรยาย การปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลัง (1 ก.ย. 2551)
 

         ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย การปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลัง ได้จากรายการด้านล่าง

           เอกสารประกอบการบรรยาย GL-09 (1)
           เอกสารประกอบการบรรยาย GL-09 (2)
           เอกสารประกอบการบรรยาย GL-09 (3)
           เอกสารประกอบการบรรยาย GL-09 (4)
           เอกสารประกอบการบรรยาย GL-09 (5)
           เอกสารประกอบการบรรยาย GL-09 (6)
           เอกสารประกอบการบรรยาย GL-09 (7)