คู่มือการใช้งานบัตร Smart card (ปรับปรุงใหม่วันที่ 16 พ.ย.2550) (16 พ.ย. 2550)
 

          เมื่อได้รับบัตร Smart card แล้ว ให้ทดสอบ logon เข้าระบบ SAP โดยการเข้าระบบครั้งแรก ให้ใช้รหัสผ่าน (password) ที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง เมื่อเข้าระบบได้แล้ว ควรทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทันที (สามารถศึกษาวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านได้จาก "คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่าน Smart card")

          บัตร Smart card ทุกใบ มีอายุการใช้งาน 3 ปี ผู้ใช้งานสามารถทำการต่ออายุบัตรได้ด้วยตนเอง ในช่วงเดือนที่ 22 ถึง 25 นับจากวันที่ออกบัตร โดยเมื่อถึงช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อผู้ใช้งานเสียบบัตรเข้ากับเครื่องอ่าน จะปรากฏ Balloon หรือไอคอน certificate ทางมุมขวาล่างของหน้าจอโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถทำการต่ออายุบัตรโดยการกดที่ Balloon หรือไอคอนดังกล่าว หากผู้ใช้งานไม่ทำการต่ออายุบัตรในช่วงเวลาที่กำหนด ผู้ใช้งานจะไม่สามารถต่ออายุการใช้งานบัตร Smart card ด้วยตนเองได้อีกต่อไป โดยจะต้องส่งบัตรคืนให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ดำเนินการต่ออายุให้ ก่อนถึงวันบัตรหมดอายุ (สามารถศึกษาวิธีการต่ออายุบัตร Smart card ได้จาก "คู่มือการต่ออายุบัตร Smart card (Update Certificate) เวอร์ชัน 1.3")

           บัตร Smart card ที่ต่ออายุแล้ว จะมีอายุการใช้งานต่อไปอีก 3 ปี โดยผู้ใช้ต้องทำการต่ออายุตามวัฏจักรของบัตร (สามารถศึกษาได้จาก "คู่มือวัฏจักรชีวิต Smart card")

           หมายเหตุ: ห้ามขูด ขีด ใช้คลิปหนีบ หรือกระทำการใดๆ ให้เกิดรอย บริเวณ chip set      ของบัตร  Smart card โดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูล (รอยที่เกิดจากการเสียบบัตรเข้ากับเครื่องอ่าน สามารถเกิดขึ้นได้ตามปกติ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย)

           หากเกิดข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อ GFMIS Helpdesk ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2684 4444 หรือหมายเลขโทรสาร 0 2684 4445

             วิธีการตรวจสอบอายุบัตร Smart card
             คู่มือวัฎจักรชีวิต Smart card
             คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่าน Smart card
             คู่มือการต่ออายุบัตร Smart card (Update Certificate) เวอร์ชัน 1.3 (16 พ.ย.2550)
             คู่มือการลบ Certificates ที่ค้างอยู่ในระบบ ออกจาก Internet Explorer (IE) (16 พ.ย.2550)