คู่มือรายงานและรายละเอียดชนิดของสิทธิของ Terminal ( 15 ก.ค. 2548)
 

รายละเอียดชนิดของสิทธิและสรุปรายงานทุกระบบซึ่งระบุสิทธิที่เรียกได้
คู่มือของรายงานตามกระบวนการต่างๆ