คู่มือต่างๆ
 
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติงานบนระบบ SAP R/3” (23 ส.ค.2556)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal (หน่วยงานอิสระ) วันที่ 29-30 พ.ค.56 (10 ก.ค.2556)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal หน่วยงานอิสระเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ (สำนักงานศาลปกครอง, สำนักงานศาลยุติธรรม, สำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน) วันที่ 27-28 พ.ค.56 (1 ก.ค.2556)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal (รัฐวิสาหกิจ) วันที่ 22 พ.ค. 56 (1 ก.ค.2556)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal (องค์กรมหาชน) วันที่ 9-10 พฤษภาคม 56 (26 มิ.ย.2556)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal (กองทุนไม่มีเงินฝากคลัง) วันที่ 2-3 พ.ค.56 (26 มิ.ย.2556)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal (กองทุนไม่มีเงินฝากคลัง) วันที่ 1 พ.ค.56 (25 มิ.ย.2556)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเสริมศักยภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของคลังเขต และคลังจังหวัด (29 พ.ค. 2556)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ (New User) รุ่นที่ 1-3 (28 พ.ค. 2556)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบน Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางระดับกรม เกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online รุ่นที่ 1 – 6 (27 พ.ค. 2556)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการจัดทำและปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS รุ่นที่ 1 – 3 (22 พ.ค. 2556)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม GFMIS Web Online สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต คลังจังหวัด ที่เป็น Trainer (21 พ.ค. 2556)
คู่มือ FastStone Photo Resizer (27 เม.ย. 2555)
คู่มือ Picasa (27 เม.ย. 2555)
คู่มือการบันทึกระบบ PFMS-FRP ใน Web Form และ E-Form (17 เม.ย. 2555)
วีดิทัศน์ประกอบการบรรยายโครงการสำหรับเจ้าหน้าที่กองแผนงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS (30 มี.ค. 2555)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสำหรับเจ้าหน้าที่กองแผนงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS (27 มี.ค. 2555)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในระบบ SAP R/3 สำหรับกรมจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (3 ก.พ. 2555)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Web Online สำหรับสำนักงานจังหวัด (1502) (3 ก.พ. 2555)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับโครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับกองทุน/ เงินทุนหมุนเวียน (6 ก.ค. 2554)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับโครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับหน่วยงานอิสระและองค์การมหาชน (6 ก.ค. 2554)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับโครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับรัฐวิสาหกิจ (6 ก.ค. 2554)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับโครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับส่วนราชการส่วนกลาง (6 ก.ค. 2554)
คู่มือการบันทึกรายการขอเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่าน GFMIS Web Online (6 ก.ค. 2554)
คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online (27 มิ.ย. 2554)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบสินทรัพย์ สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต สำนักงานคลังจังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่ทำหน้าที่ Trainer และ Helper (13 มิ.ย. 2554)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมดูรายงาน SAP R/3 สำหรับผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (1 มี.ค. 2554)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดในฐานะหน่วยงานกลาง (28 ม.ค. 2554)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการดำเนินงานในระบบ GFMIS สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (4 ม.ค. 2554)
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) (24 ธ.ค. 2553)
คู่มือการเปลี่ยนชื่อผู้ถือ/ การต่ออายุ GFMIS Token Key (11 ต.ค. 2553)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (9 ก.ย. 2553)
การตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online (9 ส.ค. 2553)
คู่มือการปฏิบัติงานในระบบรับและนำส่งผ่าน GFMIS Web Online (12 ก.ค. 2553)
คู่มือการสร้างเอกสารสำรองเงินผ่าน GFMIS Web Online (12 ก.ค. 2553)
เอกสาร SAP/R3 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (New User) - ภาพรวมของระบบงาน GFMIS (22 ก.พ. 2553)
เอกสาร SAP/R3 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (New User) - สิทธิการใช้งานในระบบ GFMIS (22 ก.พ. 2553)
เอกสาร SAP/R3 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (New User) - ระบบงบประมาณ (22 ก.พ. 2553)
เอกสาร SAP/R3 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (New User) - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (22 ก.พ. 2553)
เอกสาร SAP/R3 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (New User) - ระบบเบิกจ่าย (22 ก.พ. 2553)
เอกสาร SAP/R3 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (New User) - ระบบรับและนำส่ง (22 ก.พ. 2553)
เอกสาร SAP/R3 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (New User) - ระบบสินทรัพย์ (22 ก.พ. 2553)
เอกสาร SAP/R3 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (New User) - ระบบบัญชี (22 ก.พ. 2553)
เอกสาร SAP/R3 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (New User) - การเรียกรายงานในระบบ GFMIS (22 ก.พ. 2553)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว490 ลงวันที่ 29 ธ.ค.52 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online และคู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online บทที่ 1-5 (22 ม.ค. 2553)
คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online บทที่ 6 (22 ม.ค. 2553)
คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online บทที่ 7 (22 ม.ค. 2553)
คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online บทที่ 8 (22 ม.ค. 2553)
คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online บทที่ 9 (22 ม.ค. 2553)

คู่มือการใช้งาน EIS (สำหรับส่วนราชการระดับกรม) (21 ม.ค. 2553)

คู่มือกระบวนงานบันทึกรายการในระบบ GFMIS สำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (9 พ.ย. 2552)

คู่มือการใช้รายงานระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (20 ส.ค. 2552)

คู่มือกระบวนงานลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS (9 ก.ค. 2552)
คู่มือแนวทางการบริหารความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS  (9 ก.ค. 2552)
คู่มือการใช้งาน MIS  (9 ก.ค. 2552)

คู่มือการบันทึก PO ที่มีการส่งมอบไม่แน่นอน (10 มิ.ย. 2552)
คู่มือการบันทึกรายการจ่ายชำระเงินโดยส่วนราชการ (7 ม.ค. 2552)
คู่มือการตั้งลูกหนี้เงินทดรอง 9999 ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ด้วยคำสั่งงาน ZFB65_G2 (26 ธ.ค. 2551)
คู่มือกระบวนงานโอนขายบิลในระบบ GFMIS (24 พ.ย. 2551)
แก้ไขวิธีการบันทึกรายการบัญชีของทุนหมุนเวียนในบทที่ 2 (24 พ.ย. 2551)
คู่มือกระบวนงานการนำเงินฝากคลังข้ามหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (24 พ.ย. 2551)
คู่มือกระบวนงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ในระบบ GFMIS (11 ก.ย. 2551)
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับระบบงาน GFMIS Version 2 สำหรับส่วนราชการที่ใช้ GFMIS Terminal (30 พ.ค. 2551)
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับระบบงาน GFMIS Version 2 สำหรับส่วนราชการที่ใช้ Excel Loader (30 พ.ค. 2551)
คู่มือกระบวนการการกระทบยอด (ส่วนขยาย) (29 ก.พ. 2551)
คู่มือการตรวจสอบรายการคงค้างของบัญชีพักเงินนำส่ง (ส่วนขยาย)
(29 ก.พ. 2551)
คู่มือการเรียกรายงานเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการยกยอด ณ ต้นปี (ZFMA 40)
(29 ก.พ. 2551)
คู่มือการเรียกรายงานเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการยกยอด ณ ต้นปี (ZFMC 30)
(29 ก.พ. 2551)
คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS สำหรับผู้ใช้ GFMIS Terminal
(28 ก.พ. 2551)
คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS สำหรับผู้ใช้ Excel Loader
(28 ก.พ. 2551)
วิธีการตรวจสอบอายุบัตร Smart card (16 พ.ย. 2550)
คู่มือวัฎจักรชีวิต Smart card (16 พ.ย. 2550)
คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่าน Smart card
(16 พ.ย. 2550)
คู่มือการต่ออายุบัตร Smart card (Update Certificate) เวอร์ชัน 1.3 (16 พ.ย.2550)
(16 พ.ย. 2550)
คู่มือการลบ Certificates ที่ค้างอยู่ในระบบ ออกจาก Internet Explorer (IE) (16 พ.ย.2550) (16 พ.ย. 2550)
คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่าน Smart Card ชนิดบัตร P (การอนุมัติรายการ สำหรับส่วนราชการ)
(13 พ.ย. 2550)
คู่มือการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS
(18 ต.ค. 2550)
คู่มือการขยายอายุรหัสงบประมาณ
(9 ต.ค. 2550)
รายงานสรุปข้อมูลยกยอดใบสั่งซื้อ (PO) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี – เงินในงบประมาณ
(4 ต.ค. 2550)
รายงานเอกสารสำรองเงินหลังยกยอด
(1 ต.ค. 2550)
รายงานสรุปข้อมูลยกยอดใบสั่งซื้อ (PO) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี – เงินนอกงบประมาณ
(1 ต.ค. 2550)

คู่มือการโอนจัดสรรและการโอนเปลี่ยนแปลงลงหน่วยรับงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (28 ก.ย. 2550)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร SAP R/3 (Refresh) (13 ก.ย. 2550)
แนวทางการเรียกรายงานติดตามสถานะการใช้จ่ายงบประมาณระดับกรม (ZFMA46) และรายงานติดตามสถานะการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (ZFMA47) (3 ส.ค. 2550)
คู่มือการนำส่งข้อมูล Excel ผ่านเครือข่าย Intranet (ระบบ Intranet Loader) (20 ก.ค. 2550)

คู่มือกระบวนงานการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน (สำหรับเอกสารตั้งเบิกที่ใช้งบประมาณ 2549 พ.) (ปรับปรุง ณ วันที่ 17 ม.ค. 2550) (7 ก.พ. 2550)
คู่มือการบันทึกบัญชีสำหรับการปรับหมวดรายจ่าย (J7) สำหรับรายการที่ใช้รหัสงบประมาณ 2549 พ. (6 ก.พ. 2550)  
คู่มือเบิกเกินส่งคืนสำหรับส่วนราชการผู้ปฏิบัติงานในระบบ Excel Loader (6 ก.พ. 2550)   

คู่มือการบันทึกบัญชีสำหรับการปรับหมวดรายจ่าย (J7) สำหรับรายการที่ใช้รหัสงบประมาณ 2549 พ. (17 ม.ค. 2550)  
คู่มือการบันทึกรายการปรับปรุงของยอดงบประมาณติดลบที่รหัสงบประมาณ XXXXX99999999999 (17 ม.ค. 2550)  
คู่มือการบันทึกบัญชีล้างลูกหนี้เงินยืมที่ตั้งเบิกด้วยงบประมาณ 2549 พ. (17 ม.ค. 2550)  
คู่มือการเรียกรายงานรหัสงบประมาณที่ติดลบ  (17 ม.ค. 2550)  
คู่มือการใช้งานรายงานผลการโอนยอดเบิกจ่ายตามรหัสงบประมาณ 2549 พ. ไปยังรหัสงบประมาณ 2550  (17 ม.ค. 2550)

การเรียกรายงาน ZFMA07-1 (ภาพรวมงบประมาณ ระดับหน่วยงบประมาณ) (24 ต.ค. 2549)
การเรียกรายงาน ZFMA07-2 (รายงานผลการใช้จ่ายเทียบแผน) (24 ต.ค. 2549)
การเรียกรายงาน ZFMA07-3 (รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ) (24 ต.ค. 2549)
การเรียกรายงาน ZFMA09 (รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบกลาง ระดับกรม) (24 ต.ค. 2549)
การเรียกรายงาน ZFMA37 (การใช้จ่ายงบกลาง ระดับหน่วยงบประมาณ) (24 ต.ค. 2549)
การเรียกรายงาน ZFMA38 (สถานะการใช้จ่ายกองทุน/ เงินทุน) (24 ต.ค. 2549)
การเรียกรายงาน ZFMA46 (รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามค่ารหัสงบประมาณ) (24 ต.ค. 2549)
การเรียกรายงาน ZFMA47 (รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ) (24 ต.ค. 2549)
1. คู่มือการทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับส่วนราชการ (14 ก.ย. 2549)
2. คู่มือการเรียกรายงานสงป.ต่างๆ สำหรับส่วนราชการ (14 ก.ย. 2549)
3. คู่มือการวางแผนงบประมาณ แผน/ ผล การปฏิบัติงาน (14 ก.ย. 2549)
4. คู่มือการวางแผนงบประมาณ – แผน/ ผลการปฏิบัติงาน งบกลางผู้ว่า CEO (14 ก.ย. 2549)
5. การปรับแผน ทบทวนแผนสำหรับงบกลาง CEO ปี 2549 (14 ก.ย. 2549)
6. คู่มือการเรียกรายงานสงป.ต่างๆ สำหรับงบกลาง (14 ก.ย. 2549)
7. คู่มือการทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง ผู้ว่าฯ CEO (14 ก.ย. 2549)
8. คู่มือการเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ โดยสำนักงบประมาณ (14 ก.ย. 2549)
คู่มือการต่ออายุบัตร Smart card (Update Certificate) เวอร์ชัน 1.1 (14 ก.ย. 2549)
คู่มือการใช้งานการสร้างเป้าประสงค์ โครงการจังหวัดสำหรับตัวชี้วัด และการสร้างตัวชี้วัด (15 ส.ค. 2549)
การเรียกดูรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังจากคำสั่งงาน ZGL_RPT013 (3 ส.ค. 2549)
คู่มือวิธีการพิมพ์รายงาน สงป.301 และ สงป.302 (20 ก.ค. 2549)
คู่มือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสินทรัพย์ (20 ก.ค. 2549)
คู่มือการเรียกรายงานสรุปเอกสารสำรองเงินและสรุปการเบิกแทนกัน (สำหรับส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ) (14 ก.ค. 2549)
คู่มือการเบิกแทนกันแบบใหม่ (2 มิ.ย. 2549)
การเรียกรายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายผ่าน GFMIS Terminal (2 มิ.ย. 2549)
การเรียกรายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายผ่าน Web Report (2 มิ.ย. 2549)
คู่มือการสร้างชุดข้อมูลโครงการจังหวัดใหม่และการผูกรายการย่อยกับชุดข้อมูล (26 พ.ค. 2549)
คู่มือการเรียกรายงานงบการเงิน (4 เม.ย. 2549)
คู่มือการเรียกรายงาน MIS Web Report สำหรับผู้บริหารระดับจังหวัด (ปรับปรุงใหม่วันที่ 27 มีนาคม 2549) (31 มี.ค. 2549)
คู่มือการเรียกรายงาน MIS Web Report สำหรับผู้บริหารระดับกรม (ปรับปรุงใหม่วันที่ 27 มีนาคม 2549) (31 มี.ค. 2549)
คู่มือการสร้างรหัสโครงการจังหวัด รหัสงบประมาณ และตัวชี้วัดของงบกลางผู้ว่า CEO (22 มี.ค. 2549)
คู่มือการโอนเปลี่ยนแปลงงบกลางผู้ว่า CEO (21 มี.ค. 2549)
คู่มือการใช้งานโปรแกรมทดสอบเน็ตเวิร์ค (27 ม.ค. 2549)
คู่มือการทำวางแผนงบประมาณ - แผน/ ผลการปฏิบัติงาน งบกลางผู้ว่า CEO (27 ม.ค. 2549)
คู่มือการปรับแผน/ ทบทวนแผน สำหรับงบกลาง CEO ปี 2549 (27 ม.ค. 2549)
คู่มือการเรียกรายงาน สงป. ต่างๆ สำหรับงบกลาง (27 ม.ค. 2549)
คู่มือการทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับส่วนราชการ (18 ม.ค. 2549)
คู่มือการวางแผนงบประมาณ แผน/ ผลการปฏิบัติงาน (18 ม.ค. 2549)
คู่มือการเรียกรายงาน สงป. ต่างๆ สำหรับส่วนราชการ (18 ม.ค. 2549)
คู่มือการผูกรหัสงบประมาณใหม่กับเซตของรายงานงบประมาณ (13 ม.ค. 2549)
คู่มือการสร้างข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ (13 ม.ค. 2549)
คู่มือวิธีการบันทึกรายการในงวด 13 - 14 (ปรับปรุงใหม่วันที่ 1 ธันวาคม 2548) (1 ธ.ค. 2548)
ด่วนที่สุด การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายใน GFMIS (ฉบับปรับปรุง) (7 ก.ย. 2548)
คู่มือการใช้งานใหม่ "ZAP_RPT508 - รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์รับเงิน (กรณีจ่ายตรง)" (สำหรับการใช้งานผ่านเครื่อง Terminal เท่านั้น) (18 ส.ค. 2548)
การเรียกรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำสัปดาห์ ใน Web Report (10 ส.ค. 2548)
คู่มือการวางแผนการเบิกจ่ายประจำเดือนสิงหาคม ถึงธันวาคม 2548 ของการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2548 และเงินกันเหลื่อมปี 2545-2547 (8 ส.ค. 2548)
คู่มือการหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายในคราวเดียวกัน ของส่วนราชการ (4 ส.ค. 2548)
คู่มือเงินทดรองฯ กรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ผ่าน Excel Loader (26 ก.ค. 2548)
คู่มือการเบิกชดใช้เงินทดรองฯ กรณีฉุกเฉิน กรณีชดใช้ข้ามหน่วยงาน (26 ก.ค. 2548)
คู่มือการเรียกแสดงรายงานการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขายผ่านทาง Web Vendor (สำหรับผู้ขายภายนอก) (19 ก.ค. 2548)
คู่มือการเรียกแสดงรายงานการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขายผ่านทาง Web Report (สำหรับส่วนราชการ) (19 ก.ค. 2548)
คู่มือการจับคู่หักล้างรายการผู้ขาย (F-44) (12 ก.ค. 2548)
คู่มือการเรียกรายงาน MIS Web Report สำหรับผู้บริหารระดับกรม (12 ก.ค. 2548)
คู่มือการเรียกรายงาน MIS Web Report สำหรับผู้บริหารระดับจังหวัด (12 ก.ค. 2548)
คู่มือการปฏิบัติงาน Excel Loader แยกตามกระบวนงาน (27 ก.ค. 2548)

คู่มือการกลับรายการเอกสารจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ – สำหรับเครื่อง Terminal “เฉพาะรายการที่ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายเท่านั้น” (27 มิ.ย. 2548)
คู่มือการบันทึกการแจ้งปัญหาการปฏิบัติงานระบบ GFMIS ผ่านระบบ Intranet Call log (กรณีบันทึกผ่านเครื่อง Terminal) (24 มิ.ย. 2548)
คู่มือรายงานติดตามสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (20 มิ.ย. 2548)
คู่มือการปรับปรุงยอดบัญชีเงินสดในมือ (16 มิ.ย. 2548)
การแก้ไขรายการขอเบิกที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย (เพิ่มเติมคู่มือการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ 1) (16 มิ.ย. 2548)
คู่มือรายงานงบประมาณ Web Report (1 มิ.ย. 2548)
คู่มือการปรับปรุงยอดบัญชีเงินสดในมือ (ปรับปรุงใหม่) (31 พ.ค. 2548)
คู่มือการกลับรายการเอกสารจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ - สำหรับเครื่อง Terminal (27 พ.ค. 2548)
คู่มือการกำหนดตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของเอกสารสำรองเงิน (การยกเลิกเอกสารสำรองเงิน) – สำหรับเครื่อง Terminal (25 พ.ค. 2548)
คู่มือการปรับปรุงยอดบัญชีเงินสดในมือ(25 พ.ค. 2548)
คู่มือการเรียกดูรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (ปรับปรุงใหม่) (13 พ.ค. 2548)
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคลังจังหวัด(ปรับปรุงใหม่วันที่ 21 เม.ย 2548่) (22 เม.ย. 2548)
คู่มือการโอนขายบิล ฉบับล่าสุด (21 เม.ย. 2548)
คู่มือการบันทึกรายการโอนเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดินสำหรับ Terminal (ฉบับใหม่ แก้ไขหน้า 5) (19 เม.ย. 2548)
คู่มือการบันทึกรายการโอนเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (บช.01, บช.03) - Excel Loader (19 เม.ย. 2548)
คู่มือระบบรับและนำส่งรายได้ฉบับสมบูรณ์ พร้อมกระบวนการบันทึกเช็คคืน (ปรับปรุงใหม่) – Terminal (11 เม.ย. 2548)
คู่มือระบบรับและนำส่งรายได้ฉบับล่าสุด – Excel Loader (11 เม.ย. 2548)
คู่มือของส่วนราชการในการเบิกหักผลักส่ง ปรับหมวดรายจ่าย เบิกล่วงล้ำข้ามหน่วยงาน (29 มี.ค. 2548)  
คู่มือการเปลี่ยน Password สำหรับการ Encrypt (28 มี.ค. 2548)  
คู่มือการสืบค้นข้อมูลใบกันเงิน (22 มี.ค. 2548)
คู่มือรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์รับเงิน (15 มี.ค. 2548)
คู่มือการเรียกดูรายงานการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขายผ่านทาง Web Report (ปรับปรุงใหม่) (15 มี.ค. 2548)
คู่มือเงินทดรองราชการ-กรณีฉุกเฉิน (14 มี.ค. 2548)
คู่มือการบันทึกเบิกเกินส่งคืนเงินกันเหลื่อมปี (7 มี.ค. 2548)
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคลังจังหวัด (ปรับปรุงใหม่วันที่ 3 มี.ค. 48) (3 มี.ค. 2548)
คู่มือการบันทึกรายการโอนเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดินผ่าน GFMIS Terminal (กรณีเบิกผลักส่งจากเงินฝากคลัง
      เป็นรายได้แผ่นดิน)
(2 มี.ค. 2548)
คู่มือแสดงรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังผ่าน GFMIS Terminal (รายงานใหม่ล่าสุด) (2 มี.ค. 2548)
คู่มือการปฏิบัติงาน Excel Loader แยกตามกระบวนงาน (17 ก.พ. 2548)
คู่มือการปรับปรุง/แก้ไขรายการตั้งเบิก ที่หน่วยงานบันทึกผิด (ปรับปรุงใหม่) (11 ก.พ. 2548)
คู่มือแก้ไขข้อมูลหลักบัญชีเงินฝากคลังฉบับใหม่สำหรับคลังจังหวัด (11 ก.พ. 2548)
คู่มือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลยกยอดการกันเงินเหลื่อมปีให้สามารถเบิกแทนกัน (9 ก.พ. 2548)

วิธีปฏิบัติในกรณีที่ส่วนราชการต้องการนำรายการเงินกันเหลื่อมปีมาให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน (9 ก.พ. 2548)
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับส่วนราชการที่มีการเบิกจ่ายโดยใช้เงินจากแหล่งเงินกู้ (12 ม.ค. 2548)
คู่มือการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติงานของส่วนราชการ (12 ม.ค. 2548)
คู่มือการบันทึกร่างแผนปริมาณจำแนกตามกิจกรรมหลัก (12 ม.ค. 2548)
คู่มือการบันทึกร่างแผนผลผลิตตัวชี้วัด (12 ม.ค. 2548)
คู่มือการเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการปฏิบัติงาน และการตรึงแผนการใช้จ่ายของส่วนราชการ
     โดยสำนักงบประมาณ
(12 ม.ค. 2548)
คู่มือการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายสำหรับกรณีส่วนราชการมีการจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนราชการอื่น (10 ม.ค. 2548)
คู่มือการเรียกรายงาน ZAP_RPT503 รายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน (7 ม.ค. 2548)

คู่มือรายงานแสดงสถานะของเอกสารนำส่งเงิน (ZRP_STATUS) (7 ม.ค. 2548)
คู่มือการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของเอกสารใบกันเงินรวมทั้งเอกสารเบิกแทนกัน (7 ม.ค. 2548)

คู่มือ Excel Loader รายการบัญชีสำหรับเอกสารที่พักไว้ (9 ธ.ค. 2547)
คู่มือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณก่อนการจัดสรรงบประมาณ (8 ธ.ค. 2547)
คู่มือการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติงานของส่วนราชการ (8 ธ.ค. 2547)
คู่มือการใช้ Web Report (3 ธ.ค. 2547)
คู่มือ Excel Loader ถอนคืนรายได้ สำหรับแบบฟอร์ม ขบ.05 และ ขบ.06 (2 ธ.ค. 2547)
คู่มือสร้างคำขอจัดสรรงบประมาณ (เพิ่มเติม) (1 ธ.ค. 2547)
 วิธีการใช้งาน GFMIS Webmail สำหรับส่วนราชการที่ไม่มีเครื่อง Terminal (29 พ.ย. 2547)
คู่มือและคำชี้แจงเรื่องข้อมูลยกยอดเงินกันเหลื่อมปี (26 พ.ย. 2547)    

คู่มือการใช้งานรายงานเพื่อผู้บริหารในระดับกรมและระดับจังหวัด (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (26 พ.ย. 2547)
คู่มือการใช้งานกระบวนงานเบิกแทนกันในระบบ GFMIS (24 พ.ย. 2547)
คู่มือการปรับปรุง/แก้ไขรายการรับและนำส่งรายได้ที่หน่วยงานบันทึกผิด (Update ณ วันที่ 17 พ.ย. 2547) (17 พ.ย. 2547)
คู่มือการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายผ่าน Excel Loader (21 ต.ค. 2547)
คู่มือการใช้งาน การเรียกพิมพ์รายงานเอกสารแนบฎีกา (19 ต.ค. 2547)
คู่มือ Excel Loader สำหรับใช้งาน ณ วันที่ 1 ต.ค. 2547 และไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับ Excel Loader ทั้งหมด (12 ต.ค. 2547)
User Manual FI เพิ่มเติม เรื่องตั้งเบิกโอนสิทธิ์ (4 ต.ค. 2547)